بعد از جراحی گاهی ممکن است برجستگی یا انحراف و غیر قرینگی های خفیفی در بینی مشاهده شود . با ماساژ بینی طبق دستور پزشک در دو ماه اول بعد از جراحی، می توان تا حدودی این مشکلات را بر طرف کرد . از ماساژ دادن شدید بپرهیزید . اگر به ماساژ شدید نیاز باشد بهتر است این کار توسط پزشک شما انجام شود .
مطالب مرتبط: